Yapı Kullanma Ruhsatı

Yapı kullanım izin belgesi için gerekli evraklar

 1. Belediye Başkanlığına Dilekçe:
  a- Emlak servisine beyanname
  b- Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi alınacak
  c- Fevzi Paşa Vergi Dairesinden 2 No.lu beyanname (ilişik kesme belgesi alınacak)
 2. Sağlık Müdürlüğünden:
  a- Sağlık Raporu alınacak
 3. İnşaat fenni sorumlusundan
  a- (Binanın Durumunu Bildirir) rapor alınacak
  b- İnşaata ait beton numune raporu (Bayındırlık Müdürlüğünden yada Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden)
  c- İnşaata ait ruhsatın fotokopisi
 4. Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden pirim borcu olmadığına dair belge alınacak.
 5. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği yapılacak
 6. Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.
 7. Otopark bedellerinin yatırıldığına dair makbuzlar getirilecek.
 8. Sığınak Komisyon Raporu