Belediyenin Hizmetleri

Belediyelerin görev ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi yönünden uygulamada üç ana ilke uygulanmaktadır. Bunlar;

i. Genellik ilkesi : Belediyeler yasalara uygun olması koşulu ile yetki dağılımı yapılmamış olan hizmetleri yerine getirmeye yükümlü kılınmıştır. Federal Almanya ve Hollanda buna örnek olarak gösterilebilir.

ii. Yetki ilkesi : Belediyeler yapmak istedikleri hizmetler için, merkezi yönetimden yetki almak zorundadır.

iii. Liste ilkesi : Belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu görevler yasalarda belirtilmiştir. Türkiye’deki uygulama bu sınıfa girer. Belediyelerin görevlerini; bütün belediyeler için zorunlu olan görevler ve belediyelerin isteğine bağlı olan görevler olarak ikiye ayırmıştır. Yasadaki zorunlu ve isteğe bağlı görev sınıflandırması ayırımına gitmeden belediyelerin yasada sayılan görevleri on ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar;

1. Kent altyapısı ile ilgili görevler

Su temini, şebeke yapımı ve dağıtımını sağlamak, kanalizasyon şebekesi kurmak, şehir içi yollar ve meydanları yapmak, parklar ve mezarlıklar yapmak, havagazı üretimi ve doğalgaz dağıtımını yapmak.

2. Şehircilik hizmetleri ilgili görevler

Çöp toplamak, yolları temizlemek, itfaiye hizmetlerini yerine getirmek, zabıta hizmetlerini yapmak, çöpleri toplamak, cadde ve sokakların temizliği sağlamak ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri almak.

3. İmarla ilgili hizmetler

Master plan hazırlamak, ayrıntılı imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, yapı ruhsatı vermek, inşaatların kontrolünü yapmak.

4. Ekonomik görevler

Fiyat ve ücretleri tespit edip denetlemek, hal yerleri açmak, mezbaha kurmak, pazar yerleri kurmak, işportacılığı düzenlemek, küçük sanayi bölgesi çarşısı kurmak, otel, dükkan vb. yapıp kiralamak, ticaret odaları ve benzeri yerleri organize etmek, fuar, sergi, panayır, festivaller düzenlemek, belde dahilinde ilan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler kurmak, turistik faaliyette bulunmak.

5. Eğitim ile ilgili görevler

Okul öncesi eğitim hizmetleri, ilköğretim görevleri, mesleki eğitim kursları düzenlemek, kütüphane ve okuma salonları açmak, öğrenci okutulması.

6. Sosyal nitelikli görevler

Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işlemleri, fakirler için yurtlar kurmak, yetimevleri açmak, muhtaç asker ailelerine yardım etmek, ucuz konutlar yapmak.

7. Ulaştırma ile ilgili görevler

Belediye sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı sağlamak ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel niteliğinde olmamak üzere izin vermek, belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece yapılan yolcu taşıma ücret tarifesini düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar planlarında trafik güvenliği için gerekli bölgeleri ayırmak ve uygulamaları izlemek, belediye sınırlarındaki deniz, göl ve nehirlerde gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların sağlamlık, temizlik koşullarını, yolcu ve yük sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol etmek.

8. Sportif ve kültürel konularla ilgili görevler

Eski eserleri korumak, kütüphane, kültür merkezi açmak spor alanları yapmak, tiyatro, müze, sinema salonları açmak.

9. Tarım ve veterinerlik hizmetleri görevleri

insan ve hayvan sağlığını koruyucu veterinerlik hizmetlerini sağlamak ve denetimini yapmak, gıda kontrol labaratuvarları kurmak ve yönetmek, park, bahçe, hayvanat ve bitki bahçesi, fidanlık, koru kurmak, yeşil alanları düzenlemek, korumak; orman, bahçe, mera, vb araziyi hasardan korumak, müşterek su yollarının yapım, bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini kurutmak.

10. Mali ve hukuki görevler

Yerel vergiler (vergi, rusüm, harç vb), ile, belediye cezalarını toplamak, kamulaştırma işlemlerini yapmak.